SSC Scholarship 8th (Marathi) > ३.५ चौकोन आणि चौकोनाचे गुणधर्म