SSC Scholarship 8th (Marathi) > २.१ महत्तम सामाईक विभाजक (मसावि) आणि लघुत्तम सामाईक विभाज्य (लसावि)