SSC Scholarship 8th (Marathi) > ७.१ बैजिक राशी : किंमत, बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार व भागाकार