Maharashtra English 5th > ११. विशेषण व त्याचे प्रकार