Maharashtra English 5th > ३. काही महत्वाचे शब्द व अर्थ