SSC Scholarship 8th (Marathi) > ३.२ समांतर रेषा व छेदिका यांचे गुणधर्म