SSC Scholarship 8th (Marathi) > २.५ गुणोत्तर, प्रमाण व चलन