SSC Scholarship 8th (Marathi) > १.४ बेरीज व्यस्त संख्या व गुणाकार व्यस्त संख्या