SSC Scholarship 8th (Marathi) > ६.२ सरळव्याज व चक्रवाढव्याज