Maharashtra Semi-English 6th > ३. पृथ्वीगोल, नकाशा तुलना व क्षेत्रभेट